Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen door ons te houden aan dit privacybeleid (“Beleid”). Dit beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke Informatie”) op de website triadontics.com (“Website” of “Dienst”) en een van zijn verwante producten en diensten (gezamenlijk, “Diensten”), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en bekendmaken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt inzien en bijwerken.

Dit beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en TRIAdontics b.v. (handelend onder de naam “TRIAdontics academy”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Services niet openen en gebruiken. Door de Website en de Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of beheren.

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch de informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, het type en de versie van uw browser, het type en de versie van uw besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina’s van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, informatie waarnaar u op de Website zoekt, toegangstijden en -data, en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie op te stellen over het gebruik en verkeer van de Website en de Diensten. Deze statistische informatie wordt niet op zodanige wijze geaggregeerd dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Verzamelen van persoonlijke informatie

U kunt toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en de Diensten zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te verstrekken waarmee iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Indien u echter gebruik wenst te maken van sommige functies die op de Website worden aangeboden, kan u gevraagd worden om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres).

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, een aankoop doet of formulieren invult op de Website. Indien vereist, kan deze informatie het volgende omvatten:

– Accountgegevens (zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.)

– Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, enz.)

– Persoonlijke basisgegevens (zoals naam, land van verblijf, enz.)

– Geolocatiegegevens van uw apparaat (zoals breedtegraad en lengtegraad)

U kunt ervoor kiezen om uw Persoonlijke Informatie niet aan ons te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van sommige functies op de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en Diensten. Indien u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar Persoonlijke Informatie aan ons heeft verstrekt via de Website en Diensten, neem dan contact met ons op om te verzoeken dat wij de Persoonlijke Informatie van dat kind uit onze Diensten verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om te helpen bij de handhaving van dit Beleid door hun kinderen te instrueren om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten zonder hun toestemming. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen, de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit zonder hun toestemming Persoonlijke Gegevens online te verstrekken.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker in de zin van de GDPR wanneer wij Persoonlijke Gegevens behandelen, tenzij wij met u een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensbeheerder wanneer wij u vragen om uw Persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te verzekeren. In dergelijke gevallen zijn wij een voor de verwerking verantwoordelijke, omdat wij het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepalen en wij voldoen aan de verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijken, zoals uiteengezet in de GDPR.

Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Diensten. Wij zijn geen eigenaar van, hebben geen controle over of nemen geen beslissingen over de ingediende Persoonlijke Informatie, en dergelijke Persoonlijke Informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonsgegevens verstrekt op als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR.

Om de Website en Diensten aan u ter beschikking te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten wij mogelijk bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de informatie waar wij om vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

– Aanmaken en beheren van gebruikersaccounts

– Bestellingen afhandelen en beheren

– Producten of diensten leveren

– Verbetering van producten en diensten

– Stuur administratieve informatie

– Marketing- en promotiemededelingen verzenden

– Product- en service-updates verzenden

– Reageren op vragen en ondersteuning bieden

– Feedback van gebruikers vragen

– Verbetering van de gebruikerservaring

– Plaats getuigenissen van klanten

– Gerichte reclame leveren

– Beheer van prijstrekkingen en wedstrijden

– Handhaving van voorwaarden en beleid

– Beschermen tegen misbruik en kwaadwillige gebruikers

– Reageren op wettelijke verzoeken en schade voorkomen

– De Website en Diensten beheren en exploiteren

De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van de manier waarop u met de Website en Diensten omgaat, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen, zoals gedefinieerd in de GDPR, op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

– Toestemming van de gebruiker

Opgemerkt zij dat wij krachtens sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een andere van de bovengenoemde rechtsgronden. In elk geval zullen wij graag toelichten welke specifieke rechtsgrondslag op de verwerking van toepassing is, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, dan wel een vereiste dat noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Verwerking van betalingen

In het geval van Diensten waarvoor betaling is vereist, kan het nodig zijn dat u uw creditcardgegevens of andere betaalrekeninginformatie verstrekt, die uitsluitend zal worden gebruikt voor het verwerken van betalingen. Wij maken gebruik van externe betalingsverwerkers (“Betalingsverwerkers”) om ons te helpen uw betalingsinformatie veilig te verwerken.

Betalingsverwerkers houden zich aan de meest recente beveiligingsnormen, zoals die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De uitwisseling van gevoelige en privégegevens gebeurt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen, en de Website en Diensten voldoen ook aan strenge kwetsbaarheidsnormen om een zo veilig mogelijke omgeving voor de Gebruikers te creëren. Wij zullen betalingsgegevens uitsluitend met de Betalingsverwerkers delen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, de terugbetaling van dergelijke betalingen en de behandeling van klachten en vragen in verband met dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Wij wijzen u erop dat de Betalingsverwerkers bepaalde Persoonsgegevens van u kunnen verzamelen, die hen in staat stellen uw betalingen te verwerken (bijv. uw e-mailadres, adres, creditcardgegevens en bankrekeningnummer) en alle stappen in het betalingsproces via hun systemen af te handelen, met inbegrip van gegevensverzameling en gegevensverwerking. Het gebruik van uw Persoonsgegevens door de Betalingsverwerkers is onderworpen aan hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet een even grote bescherming van de privacy kan bevatten als dit Beleid. Wij raden u aan hun respectieve privacybeleid door te nemen.

Informatie beheren

U kunt bepaalde Persoonlijke Informatie die wij over u hebben, verwijderen. De Persoonlijke Informatie die u kunt verwijderen kan veranderen naarmate de Website en Diensten veranderen. Wanneer u Persoonlijke Informatie verwijdert, kunnen wij echter een kopie van de ongewijzigde Persoonlijke Informatie in onze bestanden bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Indien u uw Persoonsgegevens wenst te verwijderen of uw account definitief wenst te verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de Website of door eenvoudigweg contact met ons op te nemen.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een Dienst te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen wij uw informatie delen met onze filialen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk “Dienstverleners”) waarop wij een beroep doen om te helpen bij de werking van de Website en de Diensten die u ter beschikking worden gesteld en waarvan het privacybeleid overeenstemt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om de hun toegewezen functies uit te voeren, en wij geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of bekend te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden.

Wij kunnen Persoonlijke Informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen ook openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaring van informatie

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie bewaren en gebruiken voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zolang uw gebruikersaccount actief blijft, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw Persoonsgegevens zijn verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waardoor u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaringstermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land. Landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vallen hier echter niet onder. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante secties van dit Beleid te controleren of door contact met ons op te nemen via de informatie in de sectie Contact.

Rechten inzake gegevensbescherming volgens de GDPR

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

(ii) U hebt het recht te vernemen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking, en een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

(iii) U hebt het recht de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht ons te verzoeken de Persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

(iv) U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien de verwerking op basis van een andere rechtsgrondslag dan toestemming geschiedt. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar. U moet echter weten dat, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, u te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar kunt maken tegen die verwerking. Om te weten te komen of wij Persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit Beleid raadplegen.

(v) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn onder meer: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt door u betwist en wij moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om uw wettelijke aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, wordt deze Persoonlijke informatie dienovereenkomstig gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

(vi) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw Persoonlijke Informatie van ons te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

(vii) U hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze te laten overdragen aan een andere beheerder zonder enige belemmering van onze kant, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Indien u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een overeenkomst waaraan u deelneemt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Californische privacyrechten

Consumenten die woonachtig zijn in Californië hebben bepaalde aanvullende rechten met betrekking tot hun Persoonlijke Informatie onder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Als u een inwoner van Californië bent, is deze sectie op u van toepassing.

Naast de rechten zoals uitgelegd in dit Beleid, hebben inwoners van Californië die Persoonlijke Gegevens verstrekken zoals gedefinieerd in de wet om Diensten te verkrijgen voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik, het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over de categorieën en specifieke stukken Persoonlijke Gegevens die wij hebben verzameld en bekendgemaakt.

Bovendien hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken om verwijdering van hun Persoonlijke Gegevens of om af te zien van de verkoop van hun Persoonlijke Gegevens, wat de verkoop, openbaarmaking of overdracht van Persoonlijke Gegevens aan een ander bedrijf of een derde tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding kan inhouden. Neem daarvoor gewoon contact met ons op. Wij zullen u niet discrimineren wanneer u gebruik maakt van uw rechten op grond van de CCPA.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Alle verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunnen aan ons worden gericht via de contactgegevens in dit document. Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten om ons in staat te stellen na te gaan of u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van een dergelijke persoon. Als wij uw verzoek ontvangen van een gemachtigde vertegenwoordiger, kunnen wij u vragen om bewijs dat u deze gemachtigde vertegenwoordiger een volmacht hebt gegeven of dat de gemachtigde vertegenwoordiger anderszins een geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u verzoeken in te dienen.

U moet voldoende details vermelden om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. Wij kunnen uw verzoek niet inwilligen of u geen Persoonsgegevens verstrekken tenzij wij eerst uw identiteit of uw bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen hebben geverifieerd en hebben bevestigd dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die gebruik maken van cookies, web beacons of andere soortgelijke informatieverzamelende technologieën om standaardinformatie over internetactiviteit en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten op te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang, enz. Wij gebruiken de informatie die uit deze analyse-instrumenten wordt verkregen om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij maken geen gebruik van analyse-instrumenten van derden om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie uit de statistische rapporten in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Do Not Track signalen

Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt, kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden wordt onder traceren verstaan het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of onlinedienst gebruiken of bezoeken wanneer zij zich in de loop van de tijd over verschillende websites verplaatsen. De Website en Diensten volgen haar bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige websites van derden kunnen echter uw surfactiviteiten bijhouden wanneer zij u inhoud aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij u presenteren, op u kunnen afstemmen.

advertenties

Wij kunnen online advertenties weergeven en wij kunnen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie over onze klanten delen die wij of onze adverteerders verzamelen via uw gebruik van de Website en Diensten. Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuele klanten met adverteerders. In sommige gevallen kunnen wij deze geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie gebruiken om op maat gemaakte advertenties te leveren aan het beoogde publiek.

Wij kunnen ook bepaalde derde bedrijven toestaan om ons te helpen bij het op maat maken van advertenties waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor Gebruikers en om andere gegevens over Gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties plaatsen die cookies kunnen plaatsen en op een andere manier het gedrag van de Gebruiker kunnen volgen.

E-mail marketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden meedelen, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of voor het gebruik van een derde leverancier om dergelijke e-mails te verzenden. Wij zullen de via e-mail verzonden informatie bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet wordt in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk aangegeven van wie de e-mail afkomstig is en hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketing e-mails stopzetten door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U zult echter nog wel essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.

Push meldingen

Wij bieden pushmeldingen aan waarop u zich ook op elk moment vrijwillig kunt abonneren. Om ervoor te zorgen dat pushberichten de juiste apparaten bereiken, gebruiken wij een externe aanbieder van pushberichten die vertrouwt op een apparaattoken dat uniek is voor uw apparaat en dat wordt uitgegeven door het besturingssysteem van uw apparaat. Hoewel het mogelijk is om toegang te krijgen tot een lijst van apparaat tokens, zullen zij uw identiteit, uw unieke apparaat ID, of uw contactgegevens niet aan ons of onze derde partij push-notificaties provider onthullen. Wij zullen de via e-mail verzonden informatie bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u op een bepaald moment geen pushmeldingen meer wilt ontvangen, past u gewoon de instellingen van uw apparaat aan.

Affiliate links

Wij kunnen deelnemen aan affiliate marketing en affiliate links op de Website en Diensten hebben om u gerelateerde of aanvullende producten en diensten te kunnen aanbieden. Als u op een partnerlink klikt, wordt er een cookie in uw browser geplaatst om eventuele verkopen voor commissies bij te houden.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij slaan de door u verstrekte informatie op computerservers op in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, onbevoegde wijziging en onbevoegde openbaarmaking van Persoonlijke Informatie die wij beheren en bewaren. Geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er zijn beveiligings- en privacybeperkingen van het internet die buiten onze macht liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het vervoer door een derde partij kunnen worden ingezien of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.

Aangezien de beveiliging van Persoonlijke Informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van het apparaat dat u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om uw inloggegevens te beschermen, verzoeken wij u de nodige maatregelen te treffen om deze informatie te beschermen.

Datalek

In het geval dat wij ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de Website en de Diensten in gevaar is gebracht of dat Persoonlijke Gegevens van Gebruikers zijn bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met rechtshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat dat de gebruiker schade wordt berokkend ten gevolge van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins bij wet is vereist. Wanneer wij dat doen, zullen wij een bericht op de Website plaatsen of u een e-mail sturen.

Wijzigingen en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht worden na de bekendmaking van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie echter niet zonder uw toestemming gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot dit beleid, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

[email protected]

Koningin Julianaplein 38a, 1502DV, Zaandam, Nederland

Wij zullen klachten en geschillen trachten op te lossen en al het redelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk in te willigen, en in ieder geval binnen de termijnen die door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden voorgeschreven.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2022

Scroll to Top