Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) beschrijven de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de triadontics.com website (“Website” of “Service”) en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk “Diensten”). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en TRIAdontics bv (zakendoen als “TRIAdontics academy”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Services niet openen en gebruiken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en TRIAdontics academy, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Accounts en lidmaatschap

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Website en Diensten te gebruiken. Door gebruik te maken van de Website en Diensten en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Services kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Inhoud voor volwassenen

Houd er rekening mee dat er bepaalde inhoud voor volwassenen of volwassenen op de website beschikbaar kan zijn. Wanneer er inhoud voor volwassenen of volwassenen is, mogen personen die jonger zijn dan 18 jaar of die geen toegang hebben tot dergelijke inhoud volgens de wetten van een toepasselijk rechtsgebied, geen toegang krijgen tot dergelijke inhoud. Als we vernemen dat iemand onder de 18 jaar een transactie wil uitvoeren via de Services, hebben we geverifieerde ouderlijke toestemming nodig, in overeenstemming met de Children’s Online Privacy Protection Act van 1998 (“COPPA”). Bepaalde delen van de Website en Diensten zijn onder geen enkele omstandigheid beschikbaar voor kinderen onder de 18 jaar.

Facturering en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of kosten op uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Waar Services worden aangeboden op basis van een gratis proefperiode, kan betaling vereist zijn nadat de gratis proefperiode is afgelopen, en niet wanneer u uw factureringsgegevens invoert (die mogelijk vereist zijn vóór het begin van de gratis proefperiode). Als uw aankoop naar onze mening een transactie met een hoog risico vormt, vragen we u om ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto te verstrekken, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift van de gebruikte creditcard of betaalpas. voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Website of Diensten op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum op de Website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de Website of Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

advertenties

Tijdens uw gebruik van de Website en Diensten kunt u corresponderen met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten tonen via de Website en Diensten. Een dergelijke activiteit en alle voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke activiteiten, zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Services kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde bron, tenzij specifiek vermeld hierin. Sommige links op de Website kunnen “affiliate links” zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, TRIAdontics academy een aangesloten commissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van alle bronnen die u via een link op de website bezoekt, zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

“Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle huidige en toekomstige rechten die zijn verleend door de wet, het gewoonterecht of het eigen vermogen in of in verband met auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, uitvindingen, goodwill en het recht om te vervolgen voor uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten die moeten worden aangevraagd en verleend, rechten om voorrang te claimen op dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen bestaan. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van TRIAdontics academy of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij TRIAdontics academy. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Website en Services, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TRIAdontics academy of haar licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Website en Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de website en diensten verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van TRIAdontics academy of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Garantiedisclaimer

U stemt ermee in dat een dergelijke Service wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis en dat uw gebruik van de Website en Services uitsluitend op eigen risico is. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch geven we enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Service is verkregen of dat defecten in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en stemt ermee in dat materiaal en/of gegevens die worden gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, naar eigen goeddunken en op eigen risico worden gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan, tenzij anders vermeld. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen TRIAdontics academy, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade ( inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijfsleven, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) ongeacht de oorzaak, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot , contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van TRIAdontics academy en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald. door u aan TRIAdontics academy gedurende de voorafgaande periode van een maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel ervan niet wordt bereikt.

vrijwaring

U stemt ermee in om TRIAdontics academy en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit enige beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website en diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Services op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over deze Overeenkomst, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

[email protected]

Koningin Julianaplein 38a, 1502DV, Zaandam, Nederland

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2022

Scroll to Top